Family Atelidae

Subfamily Pitheciinae

      a.       Pithecia pithecia (white-faced saki), P. irrorator (bald-faced saki), 

                P. monachus (monk saki), P. albicans (white saki), P. aequatoralis  

                (equatorial saki)

      b.      Chiropotes satanas (black-bearded saki) and C. albinasus (white-

                nosed bearded saki)

      c.       Cacajao calvus (bald uakari) and C. melanocephalus (black-

                headed uakaris)